Ảnh chụp màn hình

Trang đăng nhập
Lịch
Một cách toàn diện để quản lý thời gian, chia sẻ nhắc giờ, sự kiện và tài nguyên, kiểm tra lịch trống của người khác, ...
Contacts
Địa chỉ liên lạc của bạn có các thư mục công khai và thư mục riêng.
Webmail
Toàn bộ hộp thư và thư mục mail có thể được truy cập bằng webmail tích hợp.
Thunderbird
Quản lý lịch, liên hệ và mails với Thunderbird, Lightning và OBM connector
Outlook©
Làm tương tự với Outlook © và ** OBM Connector ** của Outlook
Nexus 4
Quản lý lịch, liên hệ và mails với Nexus 4
Nexus 7
Quản lý lịch, liên hệ và mails với Nexus 7
Galaxy Note
Quản lý lịch, liên hệ và mails với Galaxy Note 10.1
Ipad
Quản lý lịch, liên hệ và mails với Ipad
Iphone
Quản lý lịch, liên hệ và mails với Iphone 4