Thành phần của OBM

![Architecture](/media/images/architectureobm.png "Architecture")

=============

## OBM Mail

OBM Mail dựa trên cyrus, postfix và một số tính năng tự động hóa khác viết trên perl.

## OBM LDAP

OBM LDAP là thư mục LDAP được OBM quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu của OBM.

## OBM Sync

[OBM Sync](http://obm.org/vi/content/obm-sync) là một server đồng bộ của OBM, có hỗ trợ Thunderbird, Outlook và PDA.

## OBM Webmail
### Roundcube

Roundcube là webmail mà OBM thích sử dụng. OBM connector dành cho roundcube cung cấp cách đồng bộ liên lạc hai chiều.Nike