Thành phần của OBM

Architecture

OBM Mail

OBM Mail dựa trên cyrus, postfix và một số tính năng tự động hóa khác viết trên perl.

OBM LDAP

OBM LDAP là thư mục LDAP được OBM quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu của OBM.

OBM Sync

OBM Sync là một server đồng bộ của OBM, có hỗ trợ Thunderbird, Outlook và PDA.

OBM Webmail

Roundcube

Roundcube là webmail mà OBM thích sử dụng. OBM connector dành cho roundcube cung cấp cách đồng bộ liên lạc hai chiều.