Cài đặt OBM trên Debian Squeeze

# OBM trên Debian Squeeze

## Phiên bản ổn định hiện tại của OBM

Hỗ trợ Debian squeeze có sẵn từ phiên bản 2.4.1.2 (và >= 2.4.2.0)
Sửa /etc/apt/sources.list bằng cách thêm "contribution" và "non-free" vào kho lưu trữ Debian. Sau đó thêm Kho lưu trữ OBM mà bạn lựa chọn.

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free

# Stable repository with current version 2.5.X:
deb http://deb.obm.org/25/stable obm obm
deb http://deb.obm.org/25/contrib squeeze obm

# Stable repository with current version 2.4.2.X:
# deb http://deb.obm.org/24/stable obm obm
# deb http://deb.obm.org/24/contrib squeeze obm

# Oncommit build (can be broken at any time):
# deb http://deb.obm.org/25/oncommit obm obm
# deb http://deb.obm.org/25/contrib squeeze obm

Oncommit yêu cầu tiến hành cài đặt/cập nhật cơ sở dữ liệu từ các kịch bản ("/usr/share/obm/www/scripts/...")

## Cài đặt trên Debian Squeeze

Đối với sun-java6-jdk bạn cần phải có contribution và non-free.

Gỡ bỏ exim4 vì xung đột với postfix

apt-get remove exim4 exim4-config

Với aptitude, bạn phải cài đặt perl. Nó không cần thiết với apt-get.

aptitude install perl

Cài đặt máy chủ postgresql (hoặc máy chủ mysql) :

apt-get install postgresql(mysql-server)

Với mysql bạn sẽ phải cài đặt php5-mysql :

apt-get install php5-mysql

Và cuối cùng

wget -q http://deb.obm.org/obmgpg.pub -O - | apt-key add -
aptitude update
aptitude install obm

Ngoài ra, nếu bạn muốn opush và tất cả các tính năng của OBM trên một máy chủ duy nhất, bạn có thể sử dụng gói "OBM-Full":

wget -q http://deb.obm.org/obmgpg.pub -O - | apt-key add -
aptitude update
aptitude install obm-full

Bạn rõ ràng là có thể sử dụng apt-get thay cho aptitude.

Với PostgreSQL, bạn có thể cần phải sửa đổi postgresql.conf và thay thế max_prepared_transactions default 0 bởi một giá trị không null, ví dụ :

max_prepared_transactions = 100

... và khởi động lại postgresql

/etc/init.d/postgresql restart

Bạn đã hoàn thành công việc! Bây giờ bạn nên đọc hướng dẫn [Bắt đầu sử dụng](/wiki/getting-started).Jordan Release Dates 2018