ReCaptcha

## Về reCAPTCHA

Chào mừng bạn đến với trang cấu hình reCAPTCHA.
Trang này giải thích làm thế nào để kích hoạt tính năng mới để bảo vệ bruteforce login.

ReCAPTCHA là một thư viện captcha lớn :
re[CAPTCHA](http://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA) là một dịch vụ miễn phí giúp số hóa sách, báo, và chương trình phát thanh cũ.
[Chi tiết về recaptcha](http://www.google.com/recaptcha/learnmore)

## ReCaptcha cho OBM

OBM tự động thêm thư viện reCAPTCHA.

2 bước cần thiết để kích hoạt và cho phép reCAPCHA trên trang đăng nhập:

1. Tạo mã khóa cá nhân và công khai của bạn trên trang web reCAPTCHA
2. Kích hoạt reCAPTCHA trong file cấu hình

**Máy chủ của bạn cần kết nối đến trang web này để sử dụng reCAPTCHA**

## Mã khóa cá nhân và công khai

Bạn chỉ cần một mã khóa cá nhân và công khai.

hãy đến[trang reCAPTCHA Admin](https://www.google.com/recaptcha/admin/create)

1. nhập địa chỉ trang web của bạn.
2. lưu mã khóa cá nhân và công khai đã được tạo ra.

Ví dụ:

## Kích hoạt - Cấu hình reCAPTCHA

Tập tin cần sửa:

/usr/shar/obm/www/conf/obm_conf.inc

Kết thúc file:

// Captcha Activation
$conf_recaptcha = false;
$conf_recaptcha_privatekey = "";
$conf_recaptcha_publickey = "";

Kích hoạt reCAPTCHA:

$conf_recaptcha = true;

Thêm các mã khóa cá nhân và công khai tương ứng trong:

$conf_recaptcha_privatekey = "[YOUR_PRIVATE_KEY]";
$conf_recaptcha_publickey = "[YOUR_PUBLIC_KEY]";

## Bạn muốn thêm nhiều thông số ?

Hãy đến

/etc/obm/conf/hooks/captcha/usecaptcha.inc.sample
// Function to add user rules like white list,
// you can modify - adding test : False = Disable reCAPTCHA

function hook_userRules_recaptcha(){

$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
// White-List IP array where reCAPTCHA is Disabled
$whitelist = array ('***.***.***.***', '***.***.***.***');

 if(in_array($ip, $whitelist)){ 
   return false;
 }else{
   return true;
 }    
}

Chức năng này bạn có thể thêm test, ví dụ như địa chỉ IP hoặc một cái gì đó khác mà bạn có thể nghĩ đến.

## Bây giờ đến lúc kết thúc

Chỉ cần cầu nguyện cho những từ có thể đọc được...

Hoặc bấm vào nút làm mới từ hình ảnh xác thực!

NIKE